ទស្សនាវដ្ដី អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តតូច លេខថ្មីដែលផ្ដោតទៅលើបរិស្ថានមានចេញហើយ!

សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីទទួលបានឯកសារ PDF ពេញ

“«ភពយើង អនាគតយើង ទំនួលខុសត្រូវយើង» គឺជាការបោះពុម្ពជាពិសេសរបស់ទស្សនាវដ្តី អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តតូច។ សៀវភៅដែលមាន៣២ទំព័រនេះនឹងផ្តោតលើបរិស្ថាននិងរបៀបដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមចំណែក្នុងការថែរក្សាពួកវាបាន។ ដូចរាល់ដងដែរ អត្ថបទទាំងអស់នឹងមានជាពីរភាសាហើយត្រូវបានសម្របសម្រួលឱ្យត្រូវតាមបរិបទនៅកម្ពុជា។

សៀវភៅដែលពោរពេញដោយចំណេះនេះត្រូវបានបោះពុម្ភផ្សាយថ្មីៗនេះដោយមានការគាំទ្រពី ហេនរេចបូលស្ទិហ្វទង់ Heinrich Böll Stiftung, ដែលជាមូលនិធិនៃប្រទេសអាឡឺម៉ង់ដែលមានបំណងលើកកម្ពស់ការផ្តួចផ្តើមដើម្បីបរិស្ថានជុំវិញពិភពលោក។

ចង់បានសៀវភៅនេះមកកាន់អានឬ? សូមបំពេញ Google form នេះដើម្បីធ្វើការកម្មង់។ នៅពេលនេះ សៀវភៅទាំងនេះមកទទួលយកបានតែនៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះ។