ទាក់ទងមកពួកយើង

យើងចង់ឱ្យអ្នកទាក់ទងមកពួកយើង!

សម្រាប់ការសាកសួរ ឬការស្នើសុំផ្សេង សូមទាក់ទងមកពួកយើងតាមរយៈ ៖

 Impact Hub
#17, street 306, Phnom Penh
Cambodia

 +855 97 47 52 460

 littlescientistmag

សំនួរពេញនិយម

0១. តើទិញទស្សនាវដ្តី ឬការបោះពុម្ពលេខពិសេសដោយរបៀបណា?

ទស្សនាវដ្ដីនេះមិនទាន់សម្រាប់លក់នៅពេលនេះទេ។ សូមប្រាប់យើងពីលេខទស្សនាវដ្ដីដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញ ហើយយើងនឹងទាក់ទងអ្នកនៅពេលដែលយើងមាន។

0២. តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីមើលទស្សនាវដ្តី ឬការបោះពុម្ពលេខពិសេសបាន?

អ្នកអាចទៅកាន់ទំព័រ «ទស្សនាវដ្តីទាំងអស់» ជ្រើសរើសលេខទស្សនាវដ្ដីដែលអ្នកចង់អាន ចុចលើ “អាន”.អ្នកអាចបើកមើលជាមុន ឬ “ទាញយកឯកសារ PDF”

0៣. តើខ្ញុំអាចទាញយកទស្សនាវដ្តីបានយ៉ាងដូចម្តេច?

អ្នកអាចទៅកាន់ទំព័រ «ទស្សនាវដ្តីទាំងអស់» ជ្រើសរើសលេខទស្សនាវដ្ដីដែលអ្នកចង់អាន ចុចលើ “អាន”.អ្នកអាចបើកមើលជាមុន ឬ “ទាញយកឯកសារ PDF”

0៤. តើខ្ញុំអាចរួមចំណែកក្នុងទស្សនាវដ្តីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតូចយ៉ាងដូចម្តេច?

យើងតែងតែស្វែងរកអ្នកចូលរួមថ្មីៗ ដើម្បីរួមចំណែកក្រុមទស្សនាវដ្ដី អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតូច។ យើងកំពុងស្វែងរកអ្នកជំនាញសរសេរ អ្នកគំនូរ និងច្រើនទៀត!

សូមផ្ញើសារមកយើង តាមទំនាក់ទំនងខាងលើ។ ក្នុងប្រធានបទជ្រើសរើស «ខ្ញុំចង់ចូលរួម» ហើយសរសេរសាររបស់អ្នក។ សមាជិកម្នាក់នៃក្រុមយើងនឹងឆ្លើយតបមកអ្នកវិញតាមឱ្យឆាប់បំផុតតាមតែអាចទៅរួច។

0៤. តើខ្ញុំអាចជួយទស្សនាវដ្ដី អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តតូច ឱ្យរីកចម្រើន និងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងដូចម្តេច?

យើងតែងតែស្វែងរកដៃគូនិងការឧបត្ថម្ភបន្ថែម ដើម្បីរក្សាតម្លៃនិងការចែកចាយរបស់ទស្សនាវដ្តីដល់កុមារឱ្យច្រើនបំផុតតាមតែអាចទៅរួច។

ប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការឧបត្ថម្ភដល់ពួកយើង សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ
ទម្រង់ទំនាក់ទំនង ឬ ទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅ anais@littlescientists-mag.com. ពួកយើងនឹងធ្វើការឆ្លើយតបមកកាន់លោកអ្នកយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមតែអាចទៅរួច។