ផ្នែក ទស្សនាវដ្ដី

តើមានអ្វីនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តតូច?

តើមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងពិភពវិទ្យាសាស្ត្រ? ព័ត៌មានសប្បាយៗ និងរំភើបៗជាច្រើនបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ។ ផ្នែកនេះតែងតែបញ្ចូលព័ត៌មានយ៉ាងហោចណាស់មួយពីប្រទេសកម្ពុជា ដូច្នេះអ្នកអានអាចយល់ពីអ្វីដែលកំពុងកើតមាន ហើយអាចឃើញថា វិទ្យាសាស្ត្រមាននៅគ្រប់ទីកន្លែង រួមទាំងក្បែរពួកគេ។

តើមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងពិភពវិទ្យាសាស្ត្រ? ព័ត៌មានសប្បាយៗ និងរំភើបៗជាច្រើនបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ។ ផ្នែកនេះតែងតែបញ្ចូលព័ត៌មានយ៉ាងហោចណាស់មួយពីប្រទេសកម្ពុជា ដូច្នេះអ្នកអានអាចយល់ពីអ្វីដែលកំពុងកើតមាន ហើយអាចឃើញថា វិទ្យាសាស្ត្រមាននៅគ្រប់ទីកន្លែង រួមទាំងក្បែរពួកគេ។

គំនូរជីវចលគឺជាវិធីសាស្រ្តដ៏ល្អដើម្បីជួយការអាន និងការរៀន។ ដោយពោរពេញដោយរូបកំប្លែង «វ៉ែនតាឆ្លងពេលវេលា» ជួយបង្ហាញផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តខុសៗគ្នា តាមរយៈរឿងដែលយើងនិពន្ធ។ អ្នកអានអាចរៀនអំពីការងារដែលពួកគេប្រហែលជាមិនធ្លាប់បានដឹងពីមុន ហើយយល់ថា ពួកគេអាចទទួលបានការងារអ្វីទាំងអស់បាន។

គំនូរជីវចលគឺជាវិធីសាស្រ្តដ៏ល្អដើម្បីជួយការអាន និងការរៀន។ ដោយពោរពេញដោយរូបកំប្លែង «វ៉ែនតាឆ្លងពេលវេលា» ជួយបង្ហាញផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តខុសៗគ្នា តាមរយៈរឿងដែលយើងនិពន្ធ។ អ្នកអានអាចរៀនអំពីការងារដែលពួកគេប្រហែលជាមិនធ្លាប់បានដឹងពីមុន ហើយយល់ថា ពួកគេអាចទទួលបានការងារអ្វីទាំងអស់បាន។

អត្ថបទទាំង៦ទំព័រនេះនាំមកនូវចំណេះដឹងស៊ីជម្រៅលើប្រធានបទវិទ្យាសាស្រ្តណាមួយ។ តាមរយៈរូបភាព និងគំនូរឌីជីថលដែលទាក់ទាញ និងអត្ថបទសាមញ្ញៗដែលអ្នកអានអាចយល់ពីគំនិតស្មុគស្មាញ និងរៀនអំពីគីមីវិទ្យា រូបវិទ្យា ជីវវិទ្យា និងផែនដីវិទ្យាដោយមិនដឹងខ្លួន!

អត្ថបទទាំង៦ទំព័រនេះនាំមកនូវចំណេះដឹងស៊ីជម្រៅលើប្រធានបទវិទ្យាសាស្រ្តណាមួយ។ តាមរយៈរូបភាព និងគំនូរឌីជីថលដែលទាក់ទាញ និងអត្ថបទសាមញ្ញៗដែលអ្នកអានអាចយល់ពីគំនិតស្មុគស្មាញ និងរៀនអំពីគីមីវិទ្យា រូបវិទ្យា ជីវវិទ្យា និងផែនដីវិទ្យាដោយមិនដឹងខ្លួន!

ជារៀងរាល់ខែ អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅលើប្រធានបទសំខាន់ៗរបស់ទស្សនាវដ្តី ផ្តល់នូវការយល់ដឹងរបស់ពួកគេអំពីការងាររបស់ពួកគេ ដូចជាហេតុផលដែលពួកគេជ្រើសរើសការងារនោះ និងភាពអស្ចារ្យអំពីការងារនោះ។ កុមារអាចមើលឃើញពីប្រយោជន៍នៃចំណេះដឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តថ្មីៗនេះបាន!

ជារៀងរាល់ខែ អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅលើប្រធានបទសំខាន់ៗរបស់ទស្សនាវដ្តី ផ្តល់នូវការយល់ដឹងរបស់ពួកគេអំពីការងាររបស់ពួកគេ ដូចជាហេតុផលដែលពួកគេជ្រើសរើសការងារនោះ និងភាពអស្ចារ្យអំពីការងារនោះ។ កុមារអាចមើលឃើញពីប្រយោជន៍នៃចំណេះដឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តថ្មីៗនេះបាន!

វិធីដ៏ល្អបំផុតដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងគឺការសាកល្បងដោយខ្លួនឯង! ការធ្វើពិសោធន៍ដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ ពន្យល់អំពីគំនិតដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទពិសេស។ រាល់ការធ្វើពិសោធន៍ គឺប្រើប្រាស់សម្ភារៈដែលងាយរក ទោះបីជានៅតាមបណ្តាខេត្តដាច់ស្រយាលនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏រកបានដែរ។

វិធីដ៏ល្អបំផុតដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងគឺការសាកល្បងដោយខ្លួនឯង! ការធ្វើពិសោធន៍ដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ ពន្យល់អំពីគំនិតដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទពិសេស។ រាល់ការធ្វើពិសោធន៍ គឺប្រើប្រាស់សម្ភារៈដែលងាយរក ទោះបីជានៅតាមបណ្តាខេត្តដាច់ស្រយាលនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏រកបានដែរ។

ល្បែង និងការប្រកួតប្រជែងគឺជាវិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីអនុវត្តគណិតវិទ្យា និងទទួលបានចំណេះដឹងទូទៅអំពីវិទ្យាសាស្រ្ត។ កុមារអាចឈ្នះសំបុត្រទៅ ឃីត ស៊ីធី អាស៊ី (Kids City Asia) ប្រសិនបើពួកគេផ្ញើចម្លើយត្រឹមត្រូវទៅក្រុមការងារទស្សនាវដ្តី!

ល្បែង និងការប្រកួតប្រជែងគឺជាវិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីអនុវត្តគណិតវិទ្យា និងទទួលបានចំណេះដឹងទូទៅអំពីវិទ្យាសាស្រ្ត។ កុមារអាចឈ្នះសំបុត្រទៅ ឃីត ស៊ីធី អាស៊ី (Kids City Asia) ប្រសិនបើពួកគេផ្ញើចម្លើយត្រឹមត្រូវទៅក្រុមការងារទស្សនាវដ្តី!

តើអ្នកដឹងទេថា ការសរសេរកូដគឺជាជំនាញការងារដែលមានតម្រូវការបំផុតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មទាំងអស់? ជាមួយនឹងការបង្រៀនសាមញ្ញៗទាំងនេះ កុមារដែលមានកុំព្យូទ័រ និងប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិត ទោះបីជាមិនមានចំណេះដឹងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាពីមុនក៏ដោយ ក៏អាចរៀនកម្មវិធីកុំព្យូទ័របានដែរ។

តើអ្នកដឹងទេថា ការសរសេរកូដគឺជាជំនាញការងារដែលមានតម្រូវការបំផុតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មទាំងអស់? ជាមួយនឹងការបង្រៀនសាមញ្ញៗទាំងនេះ កុមារដែលមានកុំព្យូទ័រ និងប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិត ទោះបីជាមិនមានចំណេះដឹងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាពីមុនក៏ដោយ ក៏អាចរៀនកម្មវិធីកុំព្យូទ័របានដែរ។

សូមមើលទស្សនាវដ្ដីទាំងអស់!

សូមមើលទស្សនាវដ្ដីទាំងអស់!

សូមមើលទស្សនាវដ្ដីទាំងអស់!

តាមដានពួកយើង