របៀបក្នុងការទទួលបានទស្សនាវដ្តី

ទាញយកទស្សនាវដ្តី

ទស្សនាវដ្តីនេះមានតែសម្រាប់ទាញយកជាទម្រង់ PDF នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ ដើម្បីទាញយកទស្សនាវដ្ដីតាមលេខដែលអ្នកចង់បាន សូមអនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះ៖

១. សូមចូលទៅ ទស្សនាវដ្តីទាំងអស់

២. ជ្រើសយកលេខទស្សនាវដ្ដីដែលអ្នកចង់បាន ហើយចុចលើ អាន

03. ចុចលើ “ទាញយក PDF

សាលា និងគ្រូបង្រៀន

បច្ចុប្បន្នយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើការផ្តល់ជូនពិសេសទៅដល់សាលារៀន។

បច្ចុប្បន្នយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើការផ្តល់ជូនពិសេសទៅដល់សាលារៀន។