វដ្តសិលា រចនាសម្ព័នរបស់ផែនដី និងរង្វាស់ពេលវេលានៃជីវសាស្រ្ត  ទស្សនាវដ្ដីលេខនេះមានតែសម្រាប់ទាញយកជា PDF ប៉ុណ្ណោះ។