វគ្គ៦៖ តើប្លាស្ទិកអស្ចារ្យមែនទេ?

ប្លាស្ទិកធ្វើចេញពីអ្វី ហើយអ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន