វីដេអូទាំងអស់

សូមមើលព្រឹត្តិការណ៍របស់ទស្សនាវដ្ដី អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតូច និងវីដេអូច្រើនទៀត

About Little Scientists

វគ្គ១៖ តើអ្វីដែលបង្កើតអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា?

វគ្គ២៖ តើអតិសុខមប្រាណជាអ្វី?

វគ្គ​៣៖ តើយន្ដហោះហោះហើរយ៉ាងដូចម្តេច?

វគ្គ៤៖ តើរាងកាយមនុស្សដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

វគ្គ៥៖ តើអ្វីជាពន្លឺ?

វគ្គ៦៖ តើប្លាស្ទិកអស្ចារ្យមែនទេ?

វគ្គ៧៖ តើដុំថ្មប្រាប់យើងអំពីពិភពលោករបស់យើងយ៉ាងណាខ្លះ?

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីទស្សនាវដ្ដី អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តតូច

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីទស្សនាវដ្ដី អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តតូច

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីទស្សនាវដ្ដី អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តតូច

តាមដានពួកយើង