ថ្នាំគីមីសម្លាប់សត្វ និងជី ហើយនិងការណែនាំអំពីការដាំដំណាំសរីរាង្គ  ទស្សនាវដ្តីនេះមានតែសម្រាប់ទាញយកជាទម្រង់ PDF នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។