ចំណង់ចំណូលចិត្តផ្នែក ស្ទែម របស់កុមារចាប់ផ្តើមពីនៅតូចៗ!

ចំណង់ចំណូលចិត្តផ្នែក ស្ទែម របស់កុមារចាប់ផ្តើមពីនៅតូចៗ!

ចំណង់ចំណូលចិត្តផ្នែក ស្ទែម របស់កុមារចាប់ផ្តើមពីនៅតូចៗ!

ទស្សនាវដ្តីដែលធ្វើឱ្យវិទ្យាសាស្ត្រមានភាពសប្បាយរីករាយ!

N
ផ្សារភ្ជាប់កុមារទៅនឹងវិទ្យាសាស្ត្រ

ទស្សនាវដ្តីនេះពោរពេញទៅដោយចំណេះដឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសប្បាយៗ តាមរយៈព័ត៌មាន រឿងខ្លីៗ ល្បែងកម្សាន្ដ និងអត្ថបទដែលមានការពន្យល់ច្រើន។ ជារៀងរាល់ខែ ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកម្ពុជាបង្ហាញពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេ ក្នុងការជំរុញឱ្យមានការស្រលាញ់វិទ្យាសាស្ត្រ។

N
ការអភិវឌ្ឍគំនិតចង់ដឹងចង់ឃើញ

តាមរយៈការធ្វើពិសោធន៍ ការលេងហ្គេម និងការរកឃើញបែបវិទ្យាសាស្រ្ត ទស្សនាវដ្ដី អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតូច បានបង្កើតការចង់ដឹង ចង់ឃើញ និងការចង់រៀនរបស់កុមារ។

N
ការអភិវឌ្ឍគំនិតចង់ដឹងចង់ឃើញ

Tតាមរយៈការធ្វើពិសោធន៍ ការលេងហ្គេម និងការរកឃើញបែបវិទ្យាសាស្រ្ត ទស្សនាវដ្ដី អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតូច បានបង្កើតការចង់ដឹង ចង់ឃើញ និងការចង់រៀនរបស់កុមារ។

ទស្សនាវដ្តីដែលធ្វើឱ្យវិទ្យាសាស្ត្រមានភាពសប្បាយរីករាយ!

N
ផ្សារភ្ជាប់កុមារទៅនឹងវិទ្យាសាស្ត្រ

ទស្សនាវដ្តីនេះពោរពេញទៅដោយចំណេះដឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសប្បាយៗ តាមរយៈព័ត៌មាន រឿងខ្លីៗ ល្បែងកម្សាន្ដ និងអត្ថបទដែលមានការពន្យល់ច្រើន។ ជារៀងរាល់ខែ ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកម្ពុជាបង្ហាញពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេ ក្នុងការជំរុញឱ្យមានការស្រលាញ់វិទ្យាសាស្ត្រ។

N
ការអភិវឌ្ឍគំនិតចង់ដឹងចង់ឃើញ

តាមរយៈការធ្វើពិសោធន៍ ការលេងហ្គេម និងការរកឃើញបែបវិទ្យាសាស្រ្ត ទស្សនាវដ្ដី អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតូច បានបង្កើតការចង់ដឹង ចង់ឃើញ និងការចង់រៀនរបស់កុមារ។

N
ការអភិវឌ្ឍគំនិតចង់ដឹងចង់ឃើញ

Tតាមរយៈការធ្វើពិសោធន៍ ការលេងហ្គេម និងការរកឃើញបែបវិទ្យាសាស្រ្ត ទស្សនាវដ្ដី អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតូច បានបង្កើតការចង់ដឹង ចង់ឃើញ និងការចង់រៀនរបស់កុមារ។

Latest Issue

ការធ្វើឱ្យអ្វីៗកើតមានឡើង

ឥទ្ធិពលនៃថាមពល។ ទម្រង់ផ្សេងៗគ្នានៃថាមពលនិងប្រភពថាមពលដែលកើតឡើងវិញ។

វីដេអូចុងក្រោយរបស់យើង

ពួកគេនិយាយអំពី ទស្សនាវដ្ដី

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតូច

“ទស្សនាវដ្ដី អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តតូចគឺអស្ចារ្យណាស់។ វាមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់សិស្សានុសិស្ស។ វាផ្តល់នូវចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្រ្ត និងការធ្វើពិសោធន៍នានា។ ទស្សនាវដ្ដីនេះក៏ផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សិស្សអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យដែរ ដោយសារវាមានមាតិកាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងមេរៀនរបស់ពួកគេនៅសាលា។ វាជាឧបករណ៍ដែលមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ការបង្រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តរបស់ខ្ញុំ ព្រោះវាបង្ហាញពីវិធីងាយៗក្នុងការអនុវត្ត។ “

  

ថៃ សិន

អាយុ ១១ឆ្នាំ

“នៅក្នុងទស្សនាវដ្តីនេះ ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើ រឿងពិតចម្លែកៗ(Fun Facts) មាននៅ២ទំព័រដំបូននៃទស្សនាវដ្តីនេះ ហើយខ្ញុំក៏ចូលចិត្ត«វ៉ែនតាឆ្លងពេលវេលា»ផងដែរ វាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ក្នុងការដែលឃើញកុមារនីមួយៗមានការងារខុសៗគ្នាប៉ុន្តែសំខាន់ដូចគ្នា។ “

  

ធារ៉ា

អាយុ ១១ឆ្នាំ

“ទស្សនាវដ្តីនេះផ្តល់នូវអនាគតដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់សិស្សរបស់យើង។ “

  

ម៉ៅ កាន

គ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សា បាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម

“ខ្ញុំចូលចិត្តទស្សនាវដ្តីនេះ ព្រោះខ្ញុំអាចទទួលបានចំណេះដឹងខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងភាសាអង់គ្លេសក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ “

  

ចិត្រា

ថ្នាក់ទី ៧ វិទ្យាល័យ ចាក់អង្រែ

“ទស្សនាវដ្ដី អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តតូច គឺអស្ចារ្យណាស់។ វាមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់សិស្ស។ វាផ្តល់ចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្រ្ត និងការធ្វើពិសោធន៍។ វាល្អសម្រាប់សិស្សអនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យដោយសារតែមានមាតិកាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងមេរៀននៅសាលារបស់ពួកគេ។ វាគឺជាឧបករណ៍ដែលមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ការបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្រ្តរបស់ខ្ញុំ ព្រោះវាបង្ហាញពីវិធីងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្ត។ “

  

ថៃ សេន

គ្រូបង្រៀន ខេត្តសៀមរាប

“នៅក្នុងទស្សនាវដ្តីនេះ ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើ រឿងពិតចម្លែកៗ(Fun Facts) មាននៅ២ទំព័រដំបូននៃទស្សនាវដ្តីនេះ ហើយខ្ញុំក៏ចូលចិត្ត«វ៉ែនតាឆ្លងពេលវេលា»ផងដែរ វាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ក្នុងការដែលឃើញកុមារនីមួយៗមានការងារខុសៗគ្នាប៉ុន្តែសំខាន់ដូចគ្នា។ “

  

ធារ៉ា

អាយុ ១១ឆ្នាំ

“ទស្សនាវដ្តីនេះផ្តល់នូវអនាគតដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់សិស្សរបស់យើង។. “

  

Mao Kan

គ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សា បាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម

“ខ្ញុំចូលចិត្តទស្សនាវដ្តីនេះ ព្រោះខ្ញុំអាចទទួលបានចំណេះដឹងខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងភាសាអង់គ្លេសក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ “

  

ចិត្រា

ថ្នាក់ទី ៧ វិទ្យាល័យ ចាក់អង្រែ

ធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានទស្សនាវដ្តីនេះ?

ធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានទស្សនាវដ្តីនេះ?

ធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានទស្សនាវដ្តីនេះ?

តាមដានពួកយើង